Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι υπηρεσίες συσκευασίας, άλλες εργασίες τελειώματος εντύπων (π.χ. δίπλωση, κοπή, εκτύπωση, διάτρηση μη προδιαμορφωμένων οπών, διατμητική διάτρηση, διάτρηση, ανάγλυφη αποτύπωση, κόλληση και διαχωρισμός σε λεπτά φύλλα), υπηρεσίες γενικού καθαρισμού κτιρίων.